Privacy Policy

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ coffeeidiot.com (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์ของเรา) และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบรรทัดฐานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา หมายถึง “ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถระบุถึงบุคคลที่เข้าข่ายได้” (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุได้จากการนำไปประกอบกับข้อมูลอื่น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ตาม)

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา บริการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นนี้ ทางเว็บไซต์ของเราจัดให้มีไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น และเว็บไซต์ของเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์อื่น หรือในเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่นอีกต่อหนึ่ง หรือในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง เนื้อหา คุณภาพ หรือความทันต่อเหตุการณ์ของเนื้อหาใด ๆ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า เว็บไซต์ของเราเห็นชอบ สนับสนุน หรือเกี่ยวพันกับเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น เว็บไซต์ของเราไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดได้รับ อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นผลของการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ท่านควรตรวจสอบตามที่ท่านเห็นจำเป็นและสมควรก่อนทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเหล่านี้

ความไม่รับผิด

เว็บไซต์นี้เพียงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ทางเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ แต่ถ้าหากเกิดมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งให้ทางเว็บมาสเตอร์นำข้อมูลเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ได้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

คำถามและข้อเสนอแนะ

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559